پایان شهریورماه آخرین مهلت استفاده از معافیت کسری خدمت برای فرزندان ایثارگر دارای ۲۸ و ۲۹ ماه سابقه

0 رای