صفارهرندی: در جنگ فرضی ۲۰ هزار آمریکایی در روز اول کشته خواهند شد من ۲ احمدی‌نژاد می‌شناسم

0 رای