وزیر بهداشت: به جای واردات «استنت قلب» 2 میلیون یورو کابل برق آوردند (فیلم)

0 رای