چه شد که امارات تصمیم گرفت با ایران آشتی کند؟ پای بحران مالی دبی و چشم دوختن به سرمایه گذاران ایرانی در میان است

0 رای