با گران کردن هزینه‌ها به دنبال عدم حضور مردم در تهران هستند ۲۰۰ مزاحمت تلفنی در روز برای اورژانس تهران مدارس طبیعت غیر شرعی و غیر قانونی بودند

0 رای