استان مرکزی در زیرساخت های ارتباطاتی از متوسط کشوری فاصله دارد

0 رای