دولت نظارت بخش خصوصی در مورد اصلاح ساختار بودجه را جدی نگرفت

0 رای