ترکیه از احداث مرکز عملیات مشترک با آمریکا در جوار مرز سوریه خبر داد

0 رای