دولت تدبیر و امید شرایط را برای حضور موثر زنان در جامعه تسهیل کرد

0 رای