آمریکا خودش را مدیریت کند امنیت خلیج فاری تامین می‌شود

0 رای