حجاج ایرانی با انجام اعمال ایام تشریق از منا به مکه بازگشتند

0 رای