هزینه ۲۴۳ میلیون یورویی آلمان برای نظامیان آمریکایی طی ۷ سال

0 رای