روحانی قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام» را ابلاغ کرد

0 رای