تصاویر منتشر شده از دستگیری آمریکایی‌ها در خلیج فارس در تاریخ ماندگار شد

0 رای