غیبت دانشجویان علوم پزشکی شرکت کننده در پیاده روی اربعین موجه شد

0 رای