سیاستِ دست چدنی با دستکش مخملی، کارکرد خود را از دست داده است

0 رای