شفافیت آراء فساد را از بین می‌برد نباید مسئله پنهانی از مردم داشته باشیم

0 رای