۱۲۳میلیارد ریال دربخش معدن هرمزگان سرمایه گذاری شد

0 رای