عدالت‌خواهی مارکسیستی خودش ظلم است ادبیات عدالت‌خواهی باید دینی باشد نه مارکسیستی

0 رای