پرداخت بهای خرید تضمینی گندم در کردستان به ۹۵ درصد رسید

0 رای