آیا ورود زنان به ورزشگاه حاصل «تصمیمات داخلی» بود یا «فشار فیفا»؟

0 رای