همه افراد فارغ از دین و قومیت باید از امنیت برخوردار باشند

0 رای