وزرا به مجمع سازمان گسترش نیامدند صورت‌های مالی سد راه شد

0 رای