ترامپ 2 فرمان اجرایی برای مقررات زدایی را امضا کرد

0 رای