ظریف در یک روزنامه عربی، کشورهای منطقه را به صلح دعوت کرد

0 رای