حذف صوری نفت از بودجه؟ کاسبی جدید ترامپ از گاو شیرده پرواز بورس از باند بزرگان

0 رای