مشکلات حمل و نقل زائران تا حدود زبادی رفع شده است

0 رای