مبنای رهبریِ سیاسی امام خمینی بیعت فتوایی و شرعی مردم نبود

0 رای