دهقان: تنقیح قوانین باید در معنای واقعی اعمال شود

0 رای