اصابت 17 فروند موشک به پادگانی در موصل عراق

0 رای