کره شمالی: فرصت روابط با آمریکا رو به اتمام است

0 رای