خسارت هنگفت قهرمانی فرانسه به حامی مالی این تیم

0 رای