تخلفی در سینما که موجب تذکر شورای صنفی نمایش شد بازگشت بازیگر فیلم «مادر» به سینما

0 رای