مادر یکی از جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراین: آرزوی فرزندم زندگی خوب و جهانی بهتر برای همگان بود

0 رای