شهید سلیمانی در آخرین دیدار به نماینده جهاد اسلامی چه گفت؟ ابوشریف: حاج قاسم مهندس و معمار مقاومت در فلسطین و منطقه بود

0 رای