داعش مسئولیت حمله به پایگاه نظامی نیجریه را برعهده گرفت

0 رای