اجتماع مردم در تکریم قهرمان ملی خود مانع پاسخ نظامی آمریکا شد

0 رای