باید نیازهای اساسی مردم را درک و تشخیص دهیم

0 رای